Jaarvergadering 2014

Verslag ledenvergadering Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, gehouden op 9 mei 2014, 13.30 uur, in de raadzaal van het stadhuis van Leiden. 

1. Opening en welkom

De locoburgemeester van Leiden, Robert Strijk heet iedereen welkom.

2. Ingekomen: verzoek van de Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek wil een discussie met het Genootschap over een actualisering van de Leidraad. Het bestuur stelt voor hiervoor een aparte bijeenkomst aan te wijden samen met de leden. De leden gaan hiermee akkoord.

3. Jaarrede voorzitter

Toespraak Pieter Sijpersma, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, op de Jaardag van het Genootschap in de Raadzaal van het stadhuis van Leiden, vrijdag 9 mei 2010, 14.00 uur.

4. Verslag van de najaarsvergadering van 7 november 2013

Geen opmerkingen.

5. Ledenbestand

Het bestuur stelt voor als nieuwe leden te benoemen:

 • Bart Barnas ( RTV NH en AT5)
 • Robert van den Ham (Autoweek)
 • Cees van der Laan (Trouw)
 • Jan ’t Hart (De Persdienst)
 • Martha Riemsma ( Twentsche Courant Tubantia)

Beëindiging lidmaatschap:

 • Mike Ackermans (HDC Media)
 • Erik van Heeswijk (VPRO)
 • Bert de Jong (Leeuwarder Courant)
 • Willem Schoonen (Trouw)
 • Patrick Selbach (ANP)
 • Ger Dijkstra (Twentsche Courant Tubantia)
 • Andre Vis (Twentsche Courant Tubantia)

Arendo vraagt het nieuwe bestuur of hoofdredacteuren van publiekstijdschriften nu ook worden toegelaten tot het genootschap. Het bestuur zegt toe hier naar te zullen kijken.

6. Verslag secretaris

 • Jaarverslag van de secretaris (bijgevoegd)
 • Geen opmerkingen.

7. Verslag penningmeester

 • Budget (bijgevoegd)
 • Verslag kascommissie (volgt)
 • Contributievaststelling

Afgesproken wordt, dat de contributiehoogte gehandhaafd blijft en dat het bestuur met een voorstel komt voor een goede besteding van het positieve vermogen.

8. Rapportages commissies en vertegenwoordigingen

 • Cie Opleidingen: Jos Timmers
  De commissie opleidingen heeft in 2013 niet vergaderd. Wel is er een snelle enquête gehouden over het stagebeleid. Aanleiding was de vraag van het AD, dat als cao-partner gehouden is aan de 'afname' van een vast aantal stagiaires. Maar, zo luidde de vraag van het AD, geldt die verplichting nog steeds als zich geen stagiaires aanmelden? En mag een cao-partner die plaatsen dan vergeven aan mensen die zichzelf aanmelden voor een stage?

  De reacties op de enquête lieten een divers beeld zien. Sommige bedrijven (zoals de NOS) hebben geen enkele moeite om stagiaires binnen te krijgen. Bij andere bedrijven meldt zich niemand.

  Navraag bij cao-deskundige Ruud Schets van het NUV leerde dat het uitblijven van stagiaires van de opleidingen de partners niet ontslaat van de plicht om ruimte te houden voor stagiaires van dezelfde opleidingen, als zij zich melden. In het reguliere overleg over stages (NUV, NVJ, Genootschap en opleidingen) werd verder geconstateerd dat op een aantal redacties net afgestudeerde journalisten worden ingezet als stagiair, en dus tegen een stagevergoeding, op wat eigenlijk reguliere formatieplaatsen zijn. Dat is volgens NUV, NVJ en opleidingen tegen de regels.

  Tijdens de jaarvergadering is besloten om komend najaar een van de borrelbijeenkomsten van het Genootschap te wijden aan de toekomst van de journalistenopleidingen. Nadere informatie volgt na de zomer.

 • NSP: Jos Timmers
  Voor de NSP stond 2013 voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op twee grote evenementen in 2014: de Winterspelen in Sochi en het WK-voetbal.

  In Sochi heeft de NSP in het voortraject geadviseerd over de faciliteiten voor met name de schaatsverslaggevers. Niet alle adviezen zijn overgenomen door de organisatoren, maar mede door de goldrush van de Nederlandse ploeg hebben de Nederlandse verslaggevers ter plekke - met name ook de non-right-holders - toch heel goed kunnen werken. De voorzieningen voor de pers waren sowieso op niveau

  Het WK staat op het moment voor de verslaglegging voor de deur. Er zijn minder Nederlandse journalisten naar Brazilië afgereisd maar voor het overige lijken de mediavoorzieningen, anders dan veel toegangswegen e.d., in orde.

  Blijvend punt van aandacht voor de NSP is de positie van met name de voetbalfotografen. De markt voor sportfoto's is sowieso lastig, maar hobby-fotografen en clubfotografen maken het werk voor de beroeps-sport-fotografen steeds lastiger. Daarbij werden zij in 2013 ook nog eens geplaagd door de plicht om hesjes te dragen met daarop het opschrift FOX. Die wandelende reclamezuil is voorbij. Er zijn nu 'normale' hesjes voor fotografen en vertegenwoordigers van de NOS lopen weer met de naam van hun werkgever op de rug, in plaats van FOX.

  In het overleg van NSP met ECV, Eerste Divisie en de individuele clubs lijkt bij de laatste drie enige beweging te komen, als het gaat om standaard minimumvoorzieningen voor fotografen in de stadions. Dat gesprek gaat in 2014 verder.

  In 2014 wordt ook de nieuwe accreditatie-website van de NSP in gebruik genomen, waardoor het voor journalisten nog makkelijker wordt om informatie te vinden over evenementen en de accreditatie te regelen.

 • Cie Politieperskaart: Alex Engbers
  De Politieperskaart is opgeheven.

 • Free Press Unltd.: Corine de Vries

 • St. Raad voor de Journalistiek: Peter Kloosterhuis
  RTL Nieuws zit weer in de Raad.

 • St. Persvrijheidsfonds: Bertus Tichelaar

 •  Comité Dag van de Persvrijheid

 • Bestuur Nieuwspoort: Rogier Rijkers
  Rogier stelt voor om van het najaar een bijeenkomst bij Nieuwspoort te organiseren, zodat de leden de verbouwde sociëteit en restaurant kunnen bewonderen.

9. Bestuurssamenstelling

Het bestuur was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

 • Pieter Sijpersma, voorzitter
 • Marcel Gelauff, secretaris
 • Bart Verkade, penningmeester
 • Laurens Verhagen
 • Leo Hauben

Aftredend en niet herkiesbaar: Pieter Sijpersma, voorzitter, en Laurens Verhagen, lid.

Voorstel samenstelling nieuw bestuur:

 • Voorzitter: Marcel Gelauff
 • Bart Verkade (AD)
 • Leo Hauben (L1)
 • Jan-Kees Emmer (Telegraaf)
 • John van den Oetelaar (Eindhovens Dagblad)
 • Sandra Phlippen (Economisch Statistische Berichten)

Het nieuwe bestuur is op deze algemene ledenvergadering benoemd.

10. Rondvraag en sluiting