Jaarvergadering 2015

Verslag ledenvergadering Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, gehouden op 17 april 2015, in het Infoversum te Groningen. 

1. Opening en welkom

Marcel Gelauff opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Ledenbestand

Het bestuur stelt voor als nieuwe leden te benoemen:

 • Hugo Blom / VPRO Gids
 • Irene de Bel / Opzij
 • Tom van Hulsen / Voetbal International
 • Thijs van Veghel / Voetbal International
 • Johan Brinkman / Beleggersbelangen
 • Marije de Jong / Happinez
 • Hilde Tholen /  Ouders van nu
 • Edger Hamer / TrosKompas TV krant
 • Maureen Belderink / De Libelle
 • Thomas Hendriks / Quest
 • Iebele van der Meulen / Linda
 • Jildou van der Bijl / Linda
 • Marc van der Linden / Royalty
 • Justine Marcella / Vorsten
 • Nathan Vos / Zin magazine
 • José Rozenbroek  / Radar +
 • Jim Jansen / Newscientist
 • Makkie Mulder / Delicious Magazine
 • Fanny Glazenburg / Seasons en Rootsmagazine
 • Claudia Straatmans / Marie Claire en Happy in Shape
 • Hilmar Mulder / Elle
 • Dieuwke Wynia / DWDD-VARA

Beëindiging lidmaatschap:

 • Monique Couwenberg / De Persdienst
 • Barbara van Beukering / Het Parool
 • Jaap Lodewijks / De Stentor
 • Erik Noomen / Nieuwe Revu
 • Sjoerd Schotten / Novum
 • Jos Timmers / Novum

3. Verslag van de najaarsvergadering van 28 oktober 2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarrede voorzitter

Zie bijlage.

5. Verslag secretaris

Het jaarverslag van de secretaris wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Verslag penningmeester

Het verslag van de penningmeester wordt ongewijzigd vastgesteld, met complimenten van de kascommissie aan Bart Verkade: de administratie zag er keurig uit.

Contributievaststelling: het bestuur stelt voor de contributie te verlagen naar €250,-. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen.

7.  Rapportages commissies en vertegenwoordigingen

 • NSP: Jos Timmers heeft een aanbeveling geschreven over het nut en de noodzaak hiervan, met een positief advies. Hij wijst op de noodzaak van aandacht voor de sport, omdat dit vaak als sluitpost wordt gezien. Voorstel vanuit het bestuur: iemand van VI en Christiaan Ruesink (AD) buigen zich hier samen over.
 • Commissie Onderwijs en PMS: deze functioneert al jaren niet goed. Moet de commissie als zodanig nog blijven bestaan? Nee; maar wel in een platform mediastages, stelt Jos Timmers voor. Iemand uit het Genootschap zou in dat forum moeten blijven zitten. Arend v.d. Berg (Z24) neemt dit op zich. Jos Timmers praat hem bij.
 • St. Raad voor de Journalistiek: De laatste tijd is er discussie tussen het AD en de voorzitter van de Raad, Hans Laroes. De Raad is een nieuwe leidraad aan het vaststellen. Er vindt een de-juridisering plaats, met meer journalisten en minder juristen in de Raad (is al geëffectueerd).

  De uitspraken van de Raad zijn korter, in de benaming van het dictum, of je zorgvuldig hebt gehandeld of niet. Het voorstel is nu, de uitspraak van de Raad geen ‘oordeel’ meer te noemen, maar een ‘conclusie’, of ‘beslissing’. Welke semantiek is wensenlijk? De vergadering vindt, na enige discussie, dat de meest wenselijke benaming (mede gezien de de-juridisering) zou zijn: ‘conclusie’. Dit zal het voorstel van het bestuur worden.

  De termijn waarbinnen gereageerd kan worden op klachten wordt verkort van 3 maanden naar 1 maand. De vergadering is het hier mee eens.

  Er zijn drie vacatures binnen de RvdJ; Hans Snijder stapt op. Aan alle leden wordt gevraagd, er over na te denken eventueel zitting te nemen in de Raad. Hugo Schneider stelt zich kandidaat.

  De kwestie rond het AD: de rol van Laroes is wat dubbel. Hij zou als voorzitter onafhankelijker en terughoudender moeten zijn dan hij in (social) media is. Discussie rond zijn functioneren was niet bespreekbaar, daarom stapt Christiaan Ruesink (AD) eruit. Het bestuur van het NGvH heeft gevraagd het op te lossen. Alleen als het functioneren van de voorzitter toch nog ter discussie gesteld kan worden, wil het AD nog wel om tafel. Pieter Sijpersma meldt dit binnen het bestuur van de RvdJ en Marcel Gelauff zal Folkert Jensma benaderen.

8. Bestuurssamenstelling

Aftredend en niet herkiesbaar is Bart Verkade, de penningmeester. Het bestuur stelt voor, Corine de Vries (Volkskrant) in zijn plaats te benoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Daarmee is er nog een vacature in het bestuur: suggesties voor invulling van deze vacature zijn welkom bij het bestuur.

9. Rondvraag en sluiting

Arendo Joustra meldt dat er een wetsvoorstel komt voor verschoningsrecht, en dat een meerderheid van de Kamer vóór lijkt te zijn. Er komt nog een hoorzitting, maar als het wetsvoorstel wordt aangenomen zou er als voorwaarde aan gekoppeld kunnen worden dat men lid moet worden van een tuchtrecht organisatie. De vergadering is van mening dat het NGvH het meest aangewezen orgaan is om dit aan de orde te stellen. Dit zal gebeuren door bij de Raad langs te gaan en middels een brief aan de minister. Pieter en Arendo pakken dit met de bestuursvoorzitter op.