Embargoregeling

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren stelt de volgende uitgangspunten vast voor de beoordeling van verzoeken voor een embargo.

1. Vergaard nieuws is vrij voor publicatie.
2. Eenzijdig gevraagde uitzonderingen daarop (embargo’s) worden slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard indien het nieuws nog moet ontstaan en indien dat noodzakelijk is voor een goede verwerking van dat nieuws.
3. De reden tot embargo moet worden vermeld.
4. Het embargo wordt direct opgeheven zodra de betreffende informatie uit andere bron bekend is.

Toelichting
Het is reeds lang geleden dat het Genootschap een embargoregeling heeft gepubliceerd (1983). lnmiddels is de weerstand onder journalisten legen embargo’s verder toegenomen en worden embargo’s zowel door de boodschapper van het nieuws als door de verschillende media zelf meer dan regelmatig aan hun laars gelapt. Door het ontstaan van nieuwe media is bovendien de bestaande losse en informele collegiale afspraak over naleving op losse schroeven komen te staan.

Toch kan het aangeboden nieuws dermate ingewikkeld zijn of een dermate enorme omvang hebben dat uitzondering op de hoofdregel gewenst is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de stukken voor Derde Dinsdag, aan het tweejaarlijks rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, aan sommige rapporten van de Algemene Rekenkamer of aan een veelomvattend historisch of literair werk. In dergelijke gevallen kan een collectief embargoverzoek van (ruim) meer dan zes uur gehonoreerd worden.

Soms is een in de tijd korter embargo dienstig waarbij de onder embargoverkrijging en het tijdstip van openbaarmaking op dezelfde dag plaats vindt. Dat kan nodig zijn voor een goede voorbereiding van een persconferentie (b.v. over wetsontwerpen) of om overbodig reizen te voorkomen (redevoeringen).

Degene die een verzoek tot embargo indient, dient dat embargo zelf niet te overtreden. Bij schending vervalt het embargo. In de tijd of naar inhoud onzinnige verzoeken tot embargo (b.v. als een artikel drie dagen eerder wordt toegestuurd dan het in een tijdschrift verschijnt) worden niet meer gehonoreerd. Hetzelfde geldt voor embargoverzoeken van persbureaus die geen betrekking hebben op ingewikkelde zaken en die een termijn van meer dan zes uur betreffen.

Een en ander laat individuele embargo-afspraken gericht op de inhoudelijke verwerking van en voorbereiding op het nieuws voor met name de visuele media in tact. De regeling is slechts een advies en kan een leidraad zijn welke in brede kring van nieuwsverschaffers wordt verspreid.
1 november 2000