Statuten

Op 17 februari 2000 wijzigde Mr Douwe Wiebo van Terwisga, notaris te Leeuwarden, de statuten van de vereniging “Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 40530131. 

1. Premisse

De ledenvergadering van de te Amsterdam zetelende vereniging “Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren”, heeft blijkens de notulen vastgesteld in de vergadering van acht april negentienhonderdnegenennegentig (08-04-1999) in haar vergaderingen van achtentwintig oktober negentienhonderdachtennegentig (28-10-1998) op in de wet en de statuten van de vereniging voorgeschreven wijze met algemene stemmen besloten van haar statuten, artikel 4 te wijzigen en als volgt te formuleren:

Leden van het Genootschap kunnen zijn:
a. hoofdredacteuren en adjunct-hoofdredacteuren van Nederlandse dagbladen en van het Algemeen Nederlands Persbureau en redactionele organisaties die zelfstandig werken uitsluitend ten behoeve van samenwerkende dagbladen;
b. hoofdredacteuren en adjunct-hoofdredacteuren van weekbladen en nieuwsbladen die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd;
c. hoofdredacteuren en adjunct-hoofdredacteuren van Nederlandse omroeporganisaties en andere functionarissen die gezien hun taken en verantwoordelijkheden gelijk zijn aan hoofdredacteuren die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.

Tevens hebben de leden in die vergadering het bestuur gemachtigd voormelde statutenwijziging vast te leggen in een notariële akte.
Van het door de ledenvergadering genomen besluit tot voormelde partiële statutenwijziging en de machtiging aan het bestuur blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de vergadering van achtentwintig oktober negentienhonderdachtennegentig (28-10-1998)

2. Statutenwijziging

Ingevolge voormeld besluit luiden vanaf heden de statuten van de te Amsterdam zetelende vereniging “Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren” als volgt:

Artikel 1 – NAAM EN DUUR

De vereniging draagt de naam van: “Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren” en is gevestigd te Amsterdam. De vereniging is opgericht op vijftien december negentienhonderdnegenenvijftig voor de duur van negenentwintig jaren en elf maanden, docht geldt thans voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 – DOEL

Het genootschap heeft ten doel -daarbij uitgaande van het beginsel der persvrijheid, zoals omschreven in afdeling twee van de Constitutie van de Internationale Federatie van Journalisten – de zelfstandige behartiging van gemeenschappelijke belangen, voortvloeiend uit de hoofdredactionele verantwoordelijkheid van zijn leden, zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst voor dagbladjournalisten en het daarop gebaseerde statuut voor hoofdredacties en redacties.

Artikel 3 – MIDDELEN

Het Genootschap tracht dit doel te bereiken door:
a. onderling overleg;
b. overleg met derden, voorzover de in artikel 2 van deze statuten genoemde belangen dat wenselijk maken;
c. alle andere wettige middelen

Artikel 4 – LEDEN

Leden van het Genootschap kunnen zijn:
a. hoofdredacteuren en adjunct-hoofdredacteuren van Nederlandse dagbladen en van het Algemeen Nederlands Persbureau en redactionele organisaties die zelfstandig werken uitsluitend ten behoeve van samenwerkende dagbladen;
b. hoofdredacteuren en adjunct-hoofdredacteuren van weekbladen en nieuwsbladen die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd;
c. hoofdredacteuren en adjunct-hoofdredacteuren van Nederlandse omroeporganisaties en andere functionarissen die gezien hun taken en verantwoordelijkheden gelijk zijn aan hoofdredacteuren die daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.

Artikel 5 – TOELATING

Om tot het lidmaatschap te worden toegelaten kunnen zij, die een der in artikel 4a genoemde functies vervullen, zich aanmelden bij het secretariaat. Over toelating tot het lidmaatschap beslist de algemene vergadering na voordracht door het bestuur.

Artikel 6 – EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging bij het secretariaat, met dier verstande, dat het lidmaatschap blijft voortduren tot het einde van het kalenderjaar, waarin de opzegging geschiedt;
b. wanneer een lid niet langer voldoet aan de vereisten, genoemd in artikel 4: sub a en b van deze statuten;
c. door royement door het bestuur, indien een lid na herhaald vermaan in gebreke blijft zijn contributie aan het Genootschap te voldoen;
d. door royement ingevolge een besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen, op grond van gedragingen, die het aanzien of het belang van het Genootschap schaden of tegen de gemeenschappelijke belangen van de leden van het Genootschap indruisen.

Artikel 7 – BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, die door de algemene vergadering worden gekozen. De voorzitter wordt in zijn functie gekozen en onder zijn leiding worden de overige bestuursfuncties verdeeld; deze zijn: die van vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en assessor.
Voorzitter, vice-voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur. In de jaarlijkse algemene vergadering treedt het bestuur af; de leden ervan zijn terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds ontslag neemt, wijst de algemene vergadering een opvolger aan.

Artikel 8 – BESTUURSTAKEN

1. Het bestuur vertegenwoordigt het Genootschap bij het behartigen van de belangen omschreven in artikel 2 van deze statuten en is daardoor verantwoordelijk aan de algemene vergadering.
2. De secretaris voert de correspondentie en houdt de notulen der vergaderingen. Hij brengt in de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van de werkzaamheden van het Genootschap.
3. De penningmeester voert het financiële beheer. Hij is verplicht aan het bestuur op verlangen opening van de boeken te doen. Hij legt aan de jaarlijkse algemene vergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen kalenderjaar en dient een begroting in voor het ingetreden kalenderjaar
4. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen het Genootschap in en buiten rechte.
5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 9 – VERGADERINGEN

1. Algemene vergaderingen worden belegd wanneer het bestuur die nodig acht of wanneer tenminste tien leden de wens daartoe, met opgave van redenen, aan het bestuur te kennen geven.
2. Voorstellen voor de vergadering moeten tenminste tien dagen tevoren bij de secretaris worden ingediend en door tenminste drie leden zijn ondertekend. Spoedeisende voorstellen kunnen staande de vergadering worden ingediend; de vergadering beslist dan of zij in behandeling worden genomen.

Artikel 10 – JAARVERGADERING

1.Het bestuur schrijft tenminste eenmaal per kalenderjaar een algemene vergadering uit, die tenminste drie weken tevoren moet worden aangekondigd. Tot de agendapunten van deze jaarvergadering moeten behoren: de verkiezing van het bestuur, het jaarverslag van de secretaris, de .. rekening en verantwoording en de begroting van de penningmeester, de benoeming van een commissie van drie leden tot het nazien van de rekening en verantwoording van de penningmeester voor het ingetreden jaar welke commissie in de volgende jaarvergadering verslag uitbrengt.
2. Elke groep van drie leden heeft het recht kandidaten te stellen voor de bestuursverkiezing. De namen der kandidaten moeten tenminste tien dagen voor de vergadering schriftelijk aan de secretaris zijn meegedeeld. De secretaris vermeldt de namen der kandidaten en de ingediende voorstellen op een nadere convocatie, die uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aan de leden moet worden toegezonden.

Artikel 11 – STEMMINGEN

1. Alle besluiten van het bestuur en van de algemene vergadering worden met gewone meerderheid van stemmen genomen, behalve waar in deze statuten anders is bepaald
2. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen in bestuursvergaderingen beslist de voorzitter; bij staking van stemmen in de algemene vergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe stemming gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot.

Artikel 12 – CONTRIBUTIE

De jaarlijkse vergadering stelt op voorstel van het bestuur het bedrag van de contributie der leden vast.

Artikel 13 – WIJZIGING EN ONTBINDING

1. Tot wijziging van deze statuten is een besluit van de algemene vergadering nodig welk besluit moet zijn genomen met tenminste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen
2. Een besluit tot ontbinding van het Genootschap kan slechts worden genomen met tenminste drie/vierden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering die tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk is bijeengeroepen, met vermelding met vermelding van het voorstel tot ontbinding als agendapunt en waarop tenminste twee/derden van het aantal leden van het Genootschap aanwezig zijn. Wanneer de desbetreffende vergadering niet door twee/derden van het aantal leden wordt bezocht, kan in een volgende, binnen drie weken daarna te houden, vergadering tot ontbinding worden besloten met drie/vierden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden, dat op deze vergadering aanwezig is
3. Na het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van het Genootschap treedt het bestuur op als liquidatiecommissie.

Artikel 14 – ONVOORZIENE GEVALLEN

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Een dergelijke beslissing dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken persoon/partij is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld; De door de overige bestuursleden aan de verschenen persoon verleende volmacht wordt aan deze akte gehecht
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Leeuwarden op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om elf uur en dertig minuten.
(getekend:) R. Mulder, D.W. van Terwisga (notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Leeuwarden, 17-02-2000